Vakıf Senedi

Düzenleme Suretiyle Vakıf Senedi

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Madde 1- Vakfın Adı
Vakfın adı HİPERTANSİYON DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON VAKFI’ dır. Bu senedin bundan sonraki maddelerinde sadece Vakıf diye anılacaktır.

Madde 2- Vakfın Merkezi
Vakfın merkezi Ankara ili Mamak ilçesinde olup, Adresi; Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:47 Gülveren Ankara’dır. Bu adres Mütevelli Heyeti kararı ile değiştirilebilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf Mütevelli Heyeti kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir

Madde 3- Vakfın Amaçları

a)    Sağlık (özellikle nefroloji, diyaliz ile organ nakli) alanında çalışma yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve uygulamada yardımcı olmak
b)    Ülkenin sağlık, eğitim, bilişim, teknoloji ve sosyal politikaları konusunda çalışma yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve uygulamada yardımcı olmak, bu konuda kamu ve özel teşekküllerle her türlü işbirliği yapmak,
c)    Ülkenin sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına, özellikle nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hastalarının sorunlarına yönelik çözüm yolları belirlemek, bu konuda yapılan çalışmaları, ilgili mercilerin ve kamuoyunun dikkatine sunmak,
d)    Milli Eğitim Temel Kanununun genel amacında belirtilen; milli, ahlaki, manevi, ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak.
e)    İlgili mercilerden izin alınarak, benzer nitelikli milletlerarası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, çalışmalara katılmaktır.

Madde 4- Vakfın Faaliyetleri
Vakıf yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere;
a)    Sağlık (özellikle Nefroloji, diyaliz ve transplantasyon) alanında çalışma yapmak ve çalışma yapacak, (kamu ve özel kuruluşlarda çalışan) hekim ve diğer özel veya tüzel kişilere Vakıf imkanları ölçüsünde maddi ve manevi katkıda bulunmak,
b)    Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; öncelikle nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hastaları olmak üzere hastaların sorunlarına çözüm üretmek, tedavi, kalacak yer ve sosyal sorunlarına vakıf imkanları ölçüsünde maddi ve manevi katkıda bulunmak,
c)    Her seviyede, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları ile üniversiteler açmak, stratejik araştırma enstitüleri kurmak; bilimsel araştırma birimleri, geçici ve daimi araştırma grupları oluşturmak, benzeri çalışmaları desteklemek,
d)    Vakfın amaçları doğrultusunda her düzeyde sağlık hizmeti veren ve vakıf amaçlarında yazılı konularda birimler kurmak, satın almak ve işletmek,
e)    Her türlü bilimsel çalışmaları ve bilim adamı yetiştirme faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek,
f)    Sağlık, eğitim, sanat, tarih, siyaset bilimi, dış politika, kültür, eğitim, aile, din, ahlak, çevre, ileri teknoloji, bilişim, hukuk ve iktisat konularında yurt içinde ve dışında bilimsel toplantı, panel, seminer, kongre, kurs, gezi ve sergiler düzenlemek, bununla ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak,
g)    Vakıf kurullarının uygun göreceği talebe ve mezunların; yurt içinde ve dışında çeşitli dallarda eğitim, ihtisas, doktora ve akademik kariyer yapabilmelerini temin için maddi ve manevi yardım ve teşebbüslerde bulunmak,
h)    Vakıf kurullarının uygun göreceği kişilere; meslekleri ile ilgili özel veya müşterek işyerleri açmalarını ve işletmelerini temin etmek için, her türlü maddi ve manevi yardım ve teşebbüslerde bulunmak,
i)    Sağlık ve eğitim hizmeti gören kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak, iş birliği yapmak, müşterek projeler üretmek ve uygulamak; bu cümleden olarak; arsa, bina, yer, alet, cihaz ve nakil vasıtalarının ve personelin yurt içi ve yurt dışından temini ve istihdamı için çalışmalar yapmak,
j)    Her türlü yazılı yayınlar yapmak,
k)    Bilgi bankası, arşiv, kütüphane ve her konuda araştırma merkezleri kurmak, Bilişim ve iletişim alanında; faaliyet göstermek ve bu konuda işletmeler kurmak, araştırmalar yapmak ve merkezler kurmak, kurulmuş olan Merkezlere ve yapılan araştırmalara destek vermek,
l)    Her alanda, eğitim gören talebelere yurtlar açmak, yiyecek ve yatacak yerleri temin etmek, daha bilgili, faziletli, ahlaklı, vatansever olarak yetişmeleri için, mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler, eğitim salonları ve laboratuvarlar açmak, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
m)    Gerekli yasal izinleri alınmak sureti ile; yurt içinde ve yurt dışında benzer nitelikli kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek, uygulamak, yürütmek ve çalışmalara katılmak; gerek bu kuruluşlardan ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarından ayni ve nakdi, bağış ve yardım, teknik ve insan gücü desteği almak,
n)    Gerekli Mercilerden izin almak kaydıyla; Avrupa Birliğine üye Ülkelerde, Türki Cumhuriyetlerde ve diğer ülkelerde bulunan vakıflar, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile, sağlık ve eğitim alanında iş birliği yapmak, kültürel faaliyetlerde bulunmak, kongre, seminer, konferans ve paneller düzenlemek, öğretim üyesi, doktor, asistan ve öğrencilerin eğitimi ve istihdamı için çalışmalar yapmak; bu bağlamda gerekli yatırım, işletme ve ortaklıkları gerçekleştirmek,
o)    Vakıf mensupları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek,

Madde 5- Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş Ve İşlemler
Vakıf gayesine ulaşmak için yasalara uygun olarak; miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6- Vakfın Mal Varlığı
Vakfın Mal Varlığı kurucu üye Murat Duranay’a ait Polatlı Hisarlıkaya’da 612 parsel ‘de yer alan 49 550 m² ‘lik tarlanın 4/8 hissesinin tamamından oluşmaktadır.

Madde 7- Vakfın Organları
Vakfın Organları;
a)    Mütevelli Heyeti
b)    Vakıf Meclisi
c)    Denetleme Kurulu

Madde 8- Mütevelli Heyet
Vakfın karar ve denetim konularında en yetkili organıdır. Mütevelli Heyet, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.
Bu sıfatla Mütevelli Heyet:
a)    Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b)    Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuatı düzenler.
c)    Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d)    Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e)    Vakıf Denetleme Kurulunu seçer.
f)    Vakfın gayesine hizmet etmiş tüzel veya hakiki kişileri; hizmetleri dolayısıyla Vakıf üyesi veya şeref üyesi olarak seçer.
g)    Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atayabilir, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
h)    Vakıfta çalıştırılacak personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
i)    İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
j)    Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançosunun düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
k)    Gerekli defterleri tutar, yıllık bütçeyi uygular.
l)    Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapar. Vakfın feshine karar verebilir.
m)     İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
n)    Mütevelli heyet dışındaki vakıf organlarını ihtiyaç duyulduğu hallerde toplantıya davet eder.
o)    Şirket, işletme ve benzeri kurumları kurar, kurulanların işletilmesini sağlar. Bunların tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar.
p)    Kurulan kurul, komisyon ve alt birimlerin çalışma programlarını ve faaliyetlerini denetler.
q)    Üyelik aidat miktarlarını tesbit eder.
r)    Vakıf adına satın alma, mülk edinme, kiraya verme, kiralama, borç alma, bağış kabul etme gibi her türlü kararları almak, gerekli işlemleri yapar.

Mütevelli Heyet, iş bu resmi senette isimleri yazılı kuruculardan ve Kurucu üyelerce seçilecek 3 kişiden oluşur. Mütevelli Heyet her iki yılda bir Kurucular tarafından belirlenir. Mütevelli heyet üyeliğinde herhangi bir nedenle eksilme olduğunda; kurucu üyeler 2/3 çoğunlukla yeni üye atayabilir.
Kuruculardan herhangi birinin ölümü, isteği ile ayrılması veya yasal nedenlerle azli yeni bir Kurucunun mutlaka seçimini gerektirmez. Kurucu üyelerden her biri daha sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir nedenle bu üyeliği boşalttığı takdirde yerine gelecek şahsı belirlemek açısından uygun göreceği bir ismi kapalı zarf içinde Mütevelli Heyet başkanına önceden teslim eder.
Bu heyet, önceden belirlenen özel gündemle toplanır. Mütevelli heyet üyeleri arasından bir başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan başkanlık divanını seçer. Mütevelli heyet, başkanlık divanının daveti ile yılda en az bir defa toplanır. Mütevelli heyette karar nisabı; katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Vakıf resmi senedi değişikliklerinde, toplantıya katılan üyelerin 2/3’üdür.
Vakıf mütevelli heyet üyeliği ölüm ve istifa hallerinde sona erer. Kurucu üye olmayıp Kurucular tarafından Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilenlerin üyeliklerine Kurucular tarafından aynı usul ile son verilebilir. Söz ve davranışları ile vakfın amacına aykırı hareket eden mütevelli heyet üyelerinin ihracına, mütevelli heyet üyelerinin en az 2/3’ünün katıldığı toplantıda mütevelli heyetin en az 2/3’ünün karar lehinde oy kullanması ile karar verilebilir.

Madde 9- Vakıf  Meclisi
Vakıf Meclisi aşağıda yazılı şahıslardan oluşur:
Mütevelli heyet üyeleri, Denetleme kurulu üyeleri, Şube başkanları, Temsilciler, Şeref üyeleri, Vakıf Üyeleri ile Mütevelli Heyet davet edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcileri.
Vakıf meclisinin toplantı zamanını, gündemini ve başkanlık divanını belirleme yetkisi Mütevelli Heyet’e aittir.
Vakıf Meclisi; vakfın gayesi ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılacak yıllık programlara mesnet teşkil edecek tavsiye kararları alır, Vakfın faaliyetleri hakkında görüşlerini bildirir.
Lüzumu halinde geçici komisyonlar ve ihtisas kurulları teşkil ederek Mütevelli Heyet’e raporlar hazırlar.

Madde 10- Vekil Tayini
Mütevelli Heyet, genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçı ile yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını görevlendirebilir, temsilci veya vekil tayin edebilir.

Madde 11- Huzur Hakkı
Mütevelli Heyet üyelerine huzur hakkı ve ücret verilecektir. Bunun miktarı her yılbaşında yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyet’çe belirlenir. Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) bendi gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

Madde 12- Denetim
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenir.

Madde 13- Denetleme Kurulu
Denetleme kurulu: Mütevelli Heyet tarafından en fazla iki yıl için seçilir. En az üç kişiden oluşur. Mütevelli Heyet ve vakfın diğer kurum ve kuruluşlarının, faaliyetlerini, idari, mali işlemlerin ve kayıtların vakıf resmi senedine ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığını denetler. Denetleme raporlarını Mütevelli Heyet’e verir.

Madde 14- Mali Hükümler
Vakfın gelirleri şunlardır:
a)    Vakfın kuruluş malvarlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler.
b)    Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
c)    Vakfa ait işletmeler ile iştiraklerden elde edilecek gelirler.
d)    Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerden elde edilecek gelirler.
e)    Mütevelli Heyet, Vakıf üyeleri ve Gönüllü Teşekküllerden alınacak, hizmetlere katılma payları.
f)    Vakfın amacına uygun, şartlı ve şartsız bağışlar ile ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.
g)    Milletlerarası faaliyetler ve yurtdışı kuruluşlarla yapılan işbirliğinden sağlanan gelirler.
h)    Mevzuata uygun her türlü gelirler.

Madde 15- Vakfın Gelirlerinin Sarf Şekli
4962 sayılı Kanunun 20. Maddesi hükmü uyarınca;
Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.
Artan mal varlığından bir kısmının veya tamamının vakfın öz varlığına ilavesine mütevelli heyetçe karar verilir.
Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde; kapasitenin %10’u başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin %5’i maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir. Bu oranlar mütevelli heyetçe değiştirilebilir.
Vakfın gaye ve faaliyetlerine tahsis edilen ödenekler, hiçbir suretle başka gaye ve hizmetlerde kullanılamaz. Vakfın idame masrafları, ihtiyatlar ve gelir getirici yatırımlara tahsis edilen ödeneklerden, vakfın gayelerine yönelik harcamalar için bütçe içinde aktarma yapmaya Mütevelli Heyet yetkilidir.
Vakfın gaye ve hizmet konularına tahsis edilen ödeneklerin ait olduğu yıl içinde harcanması esastır. Ancak bu ödeneklerin tümü veya bir kısmı, belli projelerin gerçekleştirilebilmesi için, Mütevelli Heyet’in kararı ile belli bir süre için bir fonda tutulabilir.
Vakıf tarafından dağıtılmak üzere yardım ayıran ve burs veren gerçek ve tüzel kişilerin adları bu yardım ve burslara konulabilir. Bağış ve burs sahiplerinin Vakıf amacına uygun şartları özenle yerine getirilir.
Burs verilerek her seviyede eğitim gören kimselerin öğrenimlerini tamamladıklarında vakfın amacına uygun çalışma şartları ve sistemleri Mütevelli Heyet tarafından düzenlenir.

Madde 16- Vakfın Bütçesi
Vakfın bütçe dönemi takvim yılıdır. Bütçenin hazırlanma ve denetim esasları Mütevelli Heyet tarafından tasdik olunacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 17- Vakfın Feshi ve Tasfiyesi
Vakfın feshine ve tasfiyesine kurucu üyelerce karar verilir. Bu kararın alınabilmesi için toplantı nisabı kurucu üyelerin her ikisinin de ortak katılımıyla gerçekleşir.
Fesih ve tasfiye halinde vakfın o tarihteki her türlü mal varlığı ve hakları, kurucu üyelerin vereceği kararla başka vakıf veya teşekküllere devredilir.

Madde 18- Diğer Hususlar
Bu vakıf resmi senedinde yazılı olmayan hususlarda ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 19- Vakfın Kurucuları
Vakfın kurucu üyeleri; Murat DURANAY ve Suat DURANAY’dır.