Resmi Gazete

Resmî Gazete İlanı

3 Aralık 2010 CUMA    Resmî Gazete    Sayı : 27774

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

VAKFIN ADI : Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Vakfı.
VAKFEDENLER: Murat DURANAY, Suat DURANAY
VAKFIN İKAMETGAHI: Recep Yazıcıoğlu Cad. No:47 Gülveren Mamak/ANKARA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/06/2010 tarih, E:2009/72, K:2010/159 sayılı kararı ile 22/11/2010 tarihli tavzih şerhli kararı.
VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 26. Noterliğince düzenlenen 10/02/2010 tarih, 2064 yevmiye nolu vakıf kuruluş senedi ile yine aynı noterlikçe düzenlenen 02/03/2010 tarih, 2901 yevmiye nolu tadil senedi.
VAKFIN AMACI: Sağlık (özellikle nefroloji, diyaliz ile organ nakli) alanında çalışma yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve uygulamada yardımcı olmak. Ülkenin sağlık, eğitim, bilişim, teknoloji ve sosyal politikaları konusunda çalışma yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve uygulamada yardımcı olmak, bu konuda kamu ve özel teşekküllerle her türlü işbirliği yapmak. Ülkenin sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına, özellikle nefroloji, diyaliz ve transplantasyon hastalarının sorunlarına yönelik çözüm yolları belirlemek, bu konuda yapılan çalışmaları, ilgili mercilerin ve kamuoyunun dikkatine sunmak. Milli Eğitim Temel Kanununun genel amacında belirtilen; milli, ahlaki, manevi, kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak. İlgili mercilerden izin alınarak, benzer nitelikli milletlerarası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, çalışmalara katılmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI : Ankara İli, Polatlı İlçesi, Hisarlıkaya, 612 parsel, 49.550 m2 yüzölçümlü, “tarla” vasıflı, 4/8 hisseli gayrimenkul ile 100.000,00 TL.
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Vakıf Meclisi, Denetleme Kurulu
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.